Ons Storie

ONS STORIE

'n Storie van Verandering

Ons wys na Jesus en inspireer mense om te groei in hul geloof, hul lewensdoel te ontdek en 'n verskil te maak.

“EN NOU, BROEDERS, DRA EK JULLE OP AAN GOD EN AAN DIE WOORD VAN SY GENADE, WAT MAGTIG IS OM JULLE OP TE BOU EN JULLE 'N ERFDEEL TE GEE ONDER AL DIE GEHEILIGDES.“

Handelinge 20:32 (AFR53)

0 +
Mense Bereik
0 +
Bekeerings
0 +
Uitreike
0 +
Preke

WHAT ONS GLO

GELOOFSTELLING

Ons glo aan die skrifte van die Ou en Nuwe Testamente in hulle oorspronklike vorm, soos geïnspireer deur God en neem dit aan as die algehele en finale outoriteit oor geloof en lewe.

Ons glo in een God, die ewige drie-eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees.

Ons glo dat Jesus Christus die eniggebore seun van die Vader is, verwek deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria en waarlik God is en mens was.

Ons glo dat God ons na Sy eie beeld geskape het; dat die mens gesondig het en daardeur die sondelas op homself gebring het, waarvan die straf die fisiese en geestelike dood is; dat alle mense ‘n sondige natuur beërf het wat lei tot (in die geval van die wat morele verantwoordelikheid bereik het) werklike oortreding wat persoonlike skuld insluit.

Rakende die seksuele natuur, glo ons in heteroseksuele verhoudings tussen ‘n natuurlike man en natuurlike vrou, binne ‘n wettige huwelik. Om aan hierdie voorskrifte te voldoen rakende seksuele natuur, is ‘n inherente vereiste vir lidmaatskap tot CHRISTIAN FAMILY CHURCH.

Ons glo dat die Here Jesus Christus in ons plek vir ons sonde gely en gesterf het, soos ‘n offerhande, volgens die Skrif en dat almal wat in Hom glo, gered is deur Sy bloed wat gevloei het.

Ons glo aan die liggaamlike opstanding van die Here Jesus, dat Hy lewend opgevaar het na die hemel en dat Hy tans as ons Hoëpriester en Advokaat vir ons intree.

Ons glo aan die persoonlike wederkoms van ons Here Jesus Christus.

Ons glo dat almal wat hulle sondes bely en die Here Jesus Christus aanneem in geloof, is wedergebore in die Heilige Gees en dus kinders van God word.

Ons glo aan die doop met die Heilige Gees, wat gelowiges versterk en vernuwe vir diens, met die meegaande bonatuurlike gawes van die Heilige Gees en die gemeenskap met die Heilige Gees. Ons glo aan die goddelike instellings van bedienings soos die Apostel, Profeet, Leeraar, Pastoor en Evangelis.

Wat aanbetref die onderdanigheid aan gesag, glo ons in die prinsiep dat jy gesag het, aangesien jy onder gesag leef. Dien verstande dat Christian Family Church-lidmaatskap onderhewig is aan gesagsonderdanigheid in sake rakende kerkbestuur, leerstelling en persoonlike optrede.

Ons glo aan die opstanding van die wat gered is en nie gered is nie; die geseëndheid van die verlostes en die ewige uitgewordpenheid van diegene wat nie die saligmaking aanvaar het nie.

Ons glo dat die een ware Kerk die gemeenskap is van diegene wat salig gemaak is deur Jesus Christus en wedergebore is in die Heilige Gees; dat die aardse kerk die karakter moet aanneem van die geestelike kerk en dat die wedergebore en persoonlike gemeenskap sowel as die persoonlike erkenning van Christus belangrike aspekte van lidmaatskap is.

Verder glo ons dat die Here Jesus Christus twee verordeninge ingestel het: doop met water en die Nagmaal, wat in gehoorsaamheid gevolg moet word as ewigdurende tekens van die kardinale feite van die Christelike geloof, dat doop die onderdompeling in water is as ‘n bevestiging en identifisering met Christus se dood en heropstanding. Dat die Nagmaal die deelname is aan ‘n simboliese nagedagtenis aan die gebroke liggaam van die Redder en Sy bloed wat gevloei het, as ‘n konstante herinnering dat Hy vir ons gesterf het – tot die dag wat Hy terugkeer op die wolke.

Ons glo dat goddelike genesing in die Ou en Nuwe Testament voorkom en ‘n integrale deel van die evangelie is.

Ons glo die Bybel leer ons dat sonder heiligheid, geen persoon die Here kan sien nie. Ons glo dus aan die doctrine van heiligmaking as ‘n definitiewe dog progressiewe proses van genade, wat begin van die tyd van geboorte en voortgesit word tot die voleinding en saligmaking.

Ons glo dat die stelling van Jesus, in Mattheus 28 vers 19-20, gehoorsaam moet word. Dit is: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” Amen.

Die gemeente is oop vir enige verdere waarheid wat die Heilige Gees bekend mag maak uit die Skrif.

ONS SPAN

Hoof Pastoor

Pastoor Linda Lee

Hoof Pastoor

ONS LEIERSKAP

Jesus as die Middelpunt

Pastoor Linda Lee is die stigter van CFC Brakpan, waar sy die gemeenskap sedert 2014 bedien. Dit is haar hart om toegewyde volgelinge van Jesus te ontwikkel. Haar praktiese benadering om Christus uit te leef bring 'n groter begrip van Bybelse beginsels en daag Christene uit om diensknegte van Christus te word. ”Dit is 'n groot eer om die Brakpan gemeenskap te dien.” 

”Dit is 'n groot eer om die Brakpan-gemeenskap te dien.”

Pastoor Linda Lee

ONS SPAN

Leierskap Span

Pastoor Candice Joan is die dogter van Past Linad Lee en tree op as die logistieke bestuurder en aanbiddingsleier.

Past Candice Joan

Logistieke Bestuurder en Aanbiddingsleier

Pastoor Eddie Botes en sy vrou Pastoor Natasha Botes is die toesighouers van die gemeente.

Pastore Eddie en Natasha Botes

Opsieners van die Gemeente

Pastoor Jorge Laranja en sy vrou Pastoor Holly Laranja is die herder pastore van die gemeente.

Pastore Jorge en Holly Laranja

Herder Pastore

AF
Scroll to Top